Salget af etape 2 starter den 30. juni 2021

Bæredygtighed

Kløverbakken bygger på en helhedsorienteret bæredygtighed

Derfor tænkes bæredygtighed ind i hele områdets livscyklus – fra projektering og byggeri til selve driften af bofællesskabet.

I projektet er der stort fokus på at nedbringe bebyggelsens CO2-udledning i forhold til konventionelt byggeri og dermed reduceres den enkelte beboers miljøbelastning. Dette gøres blandt andet ved at bruge træ som primært byggemateriale og generelt vælge byggematerialer med så lav CO2 belastning som mulig. Alle bæredygtige tiltag skal dokumenteres, så der udarbejdes livscyklusanalyser (LCA), og det er ambitionen, at projektet skal både Svanemærkes og DGNB- certificeres.

For at fremme biodiversiten i området anlægges vild beplantning og hjemmehørende plantearter. Hermed sikres et mangfoldigt liv i området – både for mennesker, planter, insekter og dyr.

Klimaforandringerne er uundgåelige og allerede en del af vores hverdag. I Kløverbakken bruges de øgede vandmængder som et aktiv i bebyggelsen, hvor overfladevand, regnvandsbassiner og genanvendelse af vand indtænkes som tiltag, der kan give nye muligheder i stedet for begrænsninger. I forbindelse med de indvendige veje og stier i Kløverbakken laves små vandrender der leder vandet til det store regnvandsbassin. Alle boliger får desuden grønne sedumtage, der både mindsker udledningen af regnvand, isolerer boligerne, mindsker støj og renser luften for støv og partikler. Derudover er sedum et levende tag, der på forskellig vis ser smukt ud på alle tider af året.

Foruden de mange bæredygtige tiltag i byggeprocessen, er der naturligt klimavenlige fordele ved stordrift. 

Det store fælleshus betyder at de enkelte boliger ikke har det samme behov for gæsteværelser og gildesale – fest og besøgende kan nemt flyttes over i det hyggelige fælleshus. 

Byttecentraler, fælles værktøj, deling af ladcykler og elbils-deleordning er bare et udpluk af de mange idéer som de kommende bofæller også har på tegnebrættet – og flere kommer løbende til.

Tiltænkte certificeringer

DGNB-certificeringen fokuserer på det helhedsorienterede syn på bæredygtighed. Helhedstanken bygger på en række kriterier der udspringer fra en samlet vurdering af både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.
Svanemærket er garant for, at bygningen både er et godt valg for miljøet og for de mennesker der skal opholde sig i den. Bygningerne lever op til skrappe krav i hele livscyklus, dvs. krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen. Herigennem kan byggebranchen bidrage til at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.

Da alle boliger opføres i træ, er det vigtigt at sikre, at alt træet stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og at det er lovligt fældet.
Alt træ der bruges i Kløverbakken vil være FSC-certificeret.

Vil du kontaktes af ejendomsmægler med mere info og en uforpligtende snak om Kløverbakken?